GOK

GOK is de afkorting voor ‘Gelijke OnderwijsKansen’. Dit wil zeggen dat wij gelijke kansen willen bieden aan elke leerling om tot een maximale ontplooiing te komen, ongeacht zijn of haar herkomst, geslacht of achtergrond.

Deze GOK-cyclus (2018-2021) werken we rond het thema ‘ouderpartnerschap’. Dit thema is gekozen in overleg met leerlingen, leerkrachten en ouders.

We zien de ouders als belangrijke partners bij de schoolloopbaan van hun kind. Daarom willen we hen ook meer betrekken bij het schoolse gebeuren. Een warm onthaal en een open cultuur zijn enkele doelstellingen die we trachten te bereiken.

Om deze doelen na te streven worden in de loop van deze cyclus verschillende acties georganiseerd.

Schoolspecifieke GOK-visie 

De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk.  Op onze groene, uitgestrekte campus bieden we onderwijs aan jongens en meisjes met specifieke onderwijsbehoeften.  We bieden zowel opleidingsvorm 1, 2 als 3 aan, elk met een eigen finaliteit.  We willen onze leerlingen helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze hun weg kunnen in een werk-, woon- en leefsituatie passend bij hun eigen capaciteiten.

In onze werking plaatsen we de leerling centraal.  Om een maximale ontplooiing van de jongere na te kunnen streven, vertrekt het team vanuit de eigenheid van elke individuele leerling.  We nemen bewust een positieve insteek en bekijken de aanwezige competenties, de talenten en interesses van elke jongere.  Hierop bouwen we doorheen zijn hele schoolcarrière samen verder in de richting van een passend toekomstperspectief. We streven naar onderwijs op maat van elke leerling.

Uit de analyse van het Departement Onderwijs blijkt dat meerdere leerlingen op onze school het risico lopen om geen gelijke onderwijskansen te krijgen. Daarom is werken aan Gelijke OnderwijsKansen een belangrijke opdracht van onze school. Wij willen kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, ongeacht zijn of haar herkomst, geslacht of achtergrond. Dit alles zien wij als een grote uitdaging.

Het is onze taak om proactief te werken en na te gaan in welke mate we ons beleid kunnen aanpassen aan deze leerlingen. Als school willen wij maximale kansen bieden aan al onze leerlingen en in het bijzonder aan leerlingen die kwetsbaar zijn en minder kansen krijgen. Wij willen hen meer weerbaar proberen te maken in een steeds meer eisende maatschappij. Als we dit alles kunnen realiseren, mogen we stellen dat ons GOK-beleid zijn doel heeft bereikt.

Onze school is toe aan de vierde GOK-cyclus. We kunnen stellen dat we uit de vorige cycli veel geleerd hebben. We hebben een zicht op onze sterke punten, alsook op onze werkpunten. Met deze ervaringen willen we een GOK-beleid uitwerken waarin iedere leerling telt, waarin de leerervaringen van de leerlingen centraal staat, dat vertrekt van diversiteit, waarin extra hulp wordt geboden aan kwetsbare leerlingen en waaraan alle schoolteamleden met elkaar en met onze partners samenwerken. Dit alles willen we bereiken met zinvolle, relevante doelstellingen en acties die hieraan verbonden zijn. Ook willen we telkens kritisch naar onszelf kijken. Hiervoor zullen we regelmatig evaluaties uitvoeren om te kijken of onze vooropgestelde doelen bereikt zijn en of onze aanpak opportuun is.

Onze GOK-werking is gebaseerd op continuïteit.Dit wil zeggen dat de acties die in het verleden zijn gebeurd, geïntegreerd worden in het schoolse gebeuren. Het wil dus niet zeggen dat wat vorige GOK-cycli georganiseerd is, volledig verloren moet gaan. Wij hebben materialen ontwikkeld en contacten gelegd die nog steeds erg bruikbaar zijn. Deze gegevens zijn terug te vinden op smartschool onder het mapje ‘GOK’. Door deze manier van werken bieden we continuïteit en kunnen wij ons tijdens deze cyclus concentreren op het ontwikkelen en organiseren van nieuwe acties die op hun beurt weer nieuwe kansen kunnen geven aan onze leerlingen. Als we allemaal samenwerken wordt er op een constructieve manier aan gelijke onderwijskansen gewerkt. Wij verwachten dan dat elk lid van het schoolteam deze visie draagt en zijn enthousiaste medewerking verleent.

 

Voor ons GOK-beleid hebben we de keuze om te werken rond 3 thema’s:

  • Een gericht aanbod rond taalvaardigheidsonderwijs uitwerken, waarbij de taalvaardigheid, zoals luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten bij leerlingen wordt bevorderd.

  • Onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aanbieden aan ouders.

  • De (laagdrempelige) sociale functies opnemen in een netwerk met partners uit andere sectoren.

 

Uit de beginsituatie, zowel op vlak van leerlingen, ouders en school is gebleken dat onze school momenteel vooral nood heeft aan het werken op vlak van het thema ‘onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aanbieden aan ouders.’

In het uitstippelen van het onderwijsaanbod aan elke leerling zien we de ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken als belangrijke partners.  We willen zorgen voor een warm onthaal en een open cultuur waarbinnen we hen uitnodigen om met ons mee te denken.  Door laagdrempelig te werken, hopen we de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind te kunnen blijven stimuleren. 

Dit alles willen we bereiken met zinvolle, relevante doelstellingen en acties die we hieraan koppelen.

 

 

GOK in De Wissel: Gelijkwaardige Ontplooiings- Kansen in een buitengewone school voor secundair onderwijs.